Wszcy mówimy o OZE ale czy wszyscy wiemy co to jest tak na prawdę ?

Odnawialne źródła energii (OZE) to naturalne, powtarzające się procesy przyrodnicze dostarczające energii będącej alternatywą dla tradycyjnych, pierwotnych i nieodnawialnych jej nośników – paliw kopalnych. Zaliczamy do nich:

  • energię wodną;
  • energię wiatru;
  • energię promieniowania słonecznego;
  • energię cieplną wnętrza Ziemi;
  • energię pochodzącą z biomasy.

Cechą charakterystyczną, a zarazem jedną z największych zalet wszystkich odnawialnych źródeł energii jest fakt, że ich wykorzystanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem. Ich zasoby podlegają stałemu uzupełnianiu w wyniku naturalnych procesów, co praktycznie czyni je niewyczerpalnymi. Praktycznie, ponieważ należy pamiętać, że urządzenia technologiczne służące do przekształcania odnawialnej energii wytwarzane są z materiałów, które nie są odnawialne. To ograniczenie może być jednak przezwyciężone poprzez redukcję, recykling, bądź zastąpienie niektórych materiałów innymi. Ponadto całkowita efektywność energetyczna i materiałowa w przyszłości będzie mogła ograniczyć wykorzystanie nowych surowców. Produkcja energii z OZE jest bowiem nierozerwalnie związana z rozwojem nowych technologii i w dzisiejszych czasach stanowi synonim postępu. Inną istotną zaletą wzrostu udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym jest poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania paliw kopalnych, a co za tym idzie, poprawa stanu środowiska w wyniku ograniczenia ilości emitowanych zanieczyszczeń oraz deponowanych odpadów. Stosowanie odnawialnych źródeł energii jest ściśle związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju, ma też kluczowe znaczenie na drodze do realizacji przemian w dziedzinie energetyki, która zapewni ludzkości bezpieczną przyszłość. Nie oznacza to jednak, że wykorzystanie OZE jest dorobkiem współczesnej cywilizacji. Już w I wieku p.n.e. nadworny architekt cesarza Oktawiana Augusta – Marcus Vitruvius Pollio opisał koła wodne zasilające młyny na terenach Imperium Rzymskiego. Z kolei 400 lat p.n.e. w hinduskiej księdze Arthasatha of Kantilya przedstawiono zasadę działania wiatraków do transportu wody. Starożytni Grecy wynaleźli pierwszą soczewkę skupiającą promieniowanie słoneczne, służącą do wzniecania ognia. Natomiast pierwsze instalacje wykorzystujące biogaz do produkcji energii powstawały w Europie jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego wieku.